Voor al uw horeca benodigdheden
×
 x 

Winkelwagen is leeg

Klantenservice

Recht van Retour
14 dagen op zicht
Niet goed? Geld terug.

Snelle levering
Levering volgens afspraak

Onze prijzen
Alle prijzen zijn exclusief BTW
Exclusief verzendkosten

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1                  Algemeen

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Horeca Groothandel Brigida, hierna te noemen: “HGB”, en een koper, hierna te noemen “koper”, waarop HGB deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met HGB, voor de uitvoering waarvan door HGB, derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van HGB en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. HGB en de Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien HGB niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat HGB in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2                  Offertes en aanbiedingen

 

 1. Alle offertes en aanbiedingen van HGB zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. HGB kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is HGB daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij HGB anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht HGB niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

Artikel 3                  Contractduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst.

 

 1. De overeenkomst tussen HGB en de Koper wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper HGB derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. HGB dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien HGB gegevens behoeft van de Koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Koper deze juist en volledig aan HGB ter beschikking heeft gesteld.
 4. Levering geschiedt af bedrijf van HGB. De Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is HGB gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Koper.
 5. HGB heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. HGB is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan HGB de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Koper, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. HGB zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering
 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is HGB gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen HGB bevoegde persoon en de Koper akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van HGB op en is voor de Koper evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan HGB een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de Koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens HGB gehouden is, dan is de Koper aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van HGB daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien HGB met de Koper een vaste prijs overeenkomt, dan is HGB niettemin ten allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Koper in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Koper die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij HGB alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeen gekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op HGB rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. 

 

Artikel 4                  Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst.

 

 1. HGB is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 
 • De Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • Na het sluiten van de overeenkomst HGB ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Indien door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van HGB kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is HGB gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 1. Voorts is HGB bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van HGB kan worden gevergd. 
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HGB op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien HGB de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien HGB tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 
 4. Indien de ontbinding aan de Koper toerekenbaar is, is HGB gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Koper zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is HGB gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door HGB, zal HGB in overleg met de Koper zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Koper toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor HGB extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Koper in rekening gebracht. De Koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij HGB anders aangeeft.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het HGB vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van HGB op de Koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Koper in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5                  Overmacht

 1. HGB is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop HGB geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HGB niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van HGB of van derden daaronder begrepen. HGB heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat HGB zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. HGB kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover HGB ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HGB gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 6                  Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door HGB aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door HGB aangegeven. HGB is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper van rechtswege in verzuim. De Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. HGB heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. HGB kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. HGB kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan HGB verschuldigde. 
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Koper die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien HGB echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Koper worden verhaald. De Koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7                  Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door HGB in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van HGB totdat de Koper alle verplichtingen uit de met HGB gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door HGB geleverde zaken, die ingevolge lid 1, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 
 3. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van HGB veilig te stellen.
 4. Indien derden, beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om HGB daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan HGB ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is HGB gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de Koper zich er jegens HGB bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval HGB zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan HGB en door HGB aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van HGB zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 8                  Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door HGB te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. HGB kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar (minus opslagtermijn bij HGB) na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door HGB verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. 
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Koper en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van HGB, de Koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar HGB geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan HGB te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan HGB te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat HGB in staat is adequaat te reageren. De Koper dient HGB in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken. 
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal HGB de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, ter keuze van HGB, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Koper voldoen. In geval van vervanging is de Koper gehouden om de vervangen zaak aan HGB te retourneren en de eigendom daarover aan HGB te verschaffen, tenzij HGB anders aangeeft. 
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van HGB daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Koper.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens HGB en de door HGB bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

Artikel 9                  Aansprakelijkheid

 1. Indien HGB aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
 2. HGB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HGB is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien HGB aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van HGB beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van HGB is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag ter uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. HGB is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van HGB aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan HGB toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 7. HGB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HGB of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 10                               Risico-overgang

 

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Koper over op het moment waarop zaken aan de Koper in de macht van de Koper worden gebracht.

 

Artikel 11                               Vrijwaring

 

 1. De Koper vrijwaart HGB voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan HGB toerekenbaar is.
 2. Indien HGB uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden HGB zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is HGB, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van HGB en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

 

Artikel 12                                Intellectuele eigendom

 

 1. HGB behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. HGB heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Koper ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 13                                Toepasselijk recht en geschillen

 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij HGB partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van HGB is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft HGB het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 14                                Retourrecht

 1. Consumenten hebben het recht om artikel(en) binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te retourneren.

 

Artikel 15                                Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel …
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met HGB.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Artikel 16                               Bestellen van onderdelen en reparatie van producten door derden

Wij geven geen garantie op losse onderdelen die bij ons besteld zijn. Ook nemen wij geen onderdelen retour als het onderdeel niet geschikt is voor uw apparaat of andere redenen. Wij verzoeken u nadrukkelijk goed op te letten welk onderdeel u besteld en dat dit onderdeel ook voor het apparaat bedoeld is dat u in bezit heeft. Ook geven wij geen garantie op producten die gerepareerd zijn door derden of door uzelf.

Artikel 17                                Leveringsvoorwaarden

 

 1. Het is van belang de staat van het pakket (inclusief inhoud) direct bij/na ontvangst te controleren op eventuele schade en/of onjuistheden. Mocht er schade zijn aan het product die niet van buitenaf zichtbaar is dan is het noodzakelijk dat wij hiervan binnen 24 uur op de hoogte zijn gesteld (i.v.m. schadeclaim naar transporteur).
 2. De zending te weigeren indien de verpakking zichtbaar beschadigd is en/of niet overeenkomt met het door u bestelde artikel.

  Druk en zetfouten op de website voorbehouden. Horeca Groothandel Brigida heeft altijd het recht om een actie te annuleren.

  Bedrijfsgegevens: KvK: 14086465 Geregistreerd te Amsterdam btw-nr.: 033614416B03

 

 

 

Privacy en veiligheid

 

Uw bedrijfsgegevens, contactgegevens, persoonsgegevens worden door HGB opgenomen in het klantenbestand. Deze gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst, risicobeheer en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder ook het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door HGB valt. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit ons laten weten per e-mail.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend door HGB gebruikt en zullen nooit aan derden worden verstrekt. Voor reacties op ons privacy beleid of voor de wijziging en/of inzage van uw gegevens kunt u ook terecht bij onze klantenservice.

 

Privacy op internet

 

Tijdens een bezoek aan onze website wordt uw IP-adres herkend en zo mogelijk de domeinnaam en de site of e-mail van herkomst. HGB bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele bedrijfsgegevens, maar slechts om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze website en e-mail nieuwsbrieven te optimaliseren. Om onze dienstverlening te verbeteren maken wij beperkt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand wat bij bezoek aan onze site op uw computer wordt geplaatst om informatie over uw bezoek te registreren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen.

 

E-mailadressen

 

Uw zakelijk e-mailadres wordt uitsluitend in ons systeem bewaard als dit rechtstreeks aan ons doorgegeven wordt. We gebruiken dit e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is doorgegeven en verder voor andere marketing- of servicedoeleinden indien hier toestemming voor is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken, de mogelijkheid wordt hiertoe geboden in elke commerciële e-mailcampagne die u van HGB ontvangt. U kunt dit ook via telefoon of e-mail aan onze afdeling Klantenservice mededelen op het hierboven vermelde adres. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.

 

Bedrijfs- en contactpersoonsinformatie

 

HGB bewaart alle bedrijfs- en contactpersoonsinformatie die u vrijwillig aan ons verstrekt via deze site. Deze informatie wordt gebruikt ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Als u ons via onze site uw postadres of telefoonnummer meedeelt kunt u periodiek mailing ‘s en catalogi van ons ontvangen. Als u hier niet langer prijs op stelt kunt u hiervoor contact opnemen met de afdeling Klantenservice op het hierboven vermelde adres.

 

Wijzigen van uw gegevens

 

Wij stellen het op prijs, als u melding maakt van eventuele onjuiste klantinformatie, zodat wij u in de toekomst op correcte wijze kunnen benaderen. Als u over een HGB-account beschikt, kunt u bepaalde wijzigingen zelf online doorvoeren. Overige wijzigingen kunt u doorgeven aan de afdeling Relatiebeheer.

 

Beveiligde verbinding

 

Om u te kunnen verzekeren van de veiligheid en bescherming van uw gevoelige informatie zoals uw creditcardnummer en overige klantgegevens, hebben wij de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen.

 

Toepasselijkheid

 

Dit privacy beleid en de Algemene Voorwaarden van HGB zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.

 

 

 

Verzenden & retourneren bij HGB

Hieronder leest u hoe de verzending van uw bestelling verloopt of hoe u kunt retourneren bij HGB, de horecagroothandel voor non-food producten, horeca-apparatuur en keukenapparatuur van A-Merken.

 

Levertijden

Onze levertijden variëren per product, merk en aantal. De verwachte levertijd staat bij de producten aangegeven. De levertijden zijn gebaseerd op werkdagen. Leveringen naar België kunnen helaas met een dag vertraging geleverd worden (dit is meestal niet het geval).

Verzendkosten

De afleverkosten zullen toonbaar worden voor het afrekenen van uw winkelwagen.

Levertijd bij vooruitbetaling

Besteld u met een bankoverschrijving, dan ontvangt u uw bestelling 1 - 2 werkdagen nadat wij uw betaling op onze rekening hebben ontvangen. Dit kan afhankelijk van de bank tot 2 werkdagen duren, wanneer wij de betaling ontvangen hebben krijgt u per email een bevestiging.

Vertraging tijdens verzending

Heeft u na 3 werkdagen de bestelling nog niet heeft ontvangen, gelieve contact op te nemen met onze klantenservice. In uitzonderlijke gevallen doet DPD in plaats van 24 uur enkele dagen over de bezorging van een bestelling. Heeft u uw bestelling 4 werkdagen nadat hij is verzonden nog niet ontvangen, neem dan contact op met onze klantenservice. Om u zo snel mogelijk van dienst te zijn, verzoeken wij u vriendelijk het bestelnummer te vermelden in uw e-mail of bij de hand te houden wanneer u ons belt. Wij zullen dan voor u de status van de order opvragen.

Een bestelling is (gedeeltelijk) geannuleerd

Een bestelling kan om verschillende redenen geannuleerd worden.

 • Het artikel is toch niet leverbaar.
 • We hebben uw vooruitbetaling 15 dagen na het plaatsen van uw bestelling nog niet ontvangen. Dit geldt alleen als u voor de betaalmethode ‘bankoverschrijving’ heeft gekozen.  

Uiteraard komt voor een geannuleerd artikel de betalingsverplichting te vervallen. Als u al betaald hebt, dan storten we het bedrag zo spoedig mogelijk terug of sturen in overleg met u alsnog het product toe.

Retourneren van producten voor particuliere klanten:

Producten die niet naar wens zijn, mankementen vertonen of niet aan de eisen voldoen kunnen worden geretourneerd. Voor een snelle en correcte afhandeling, dient u uw retour aan te melden. U kunt dit doen door een e-mail te sturen met de reden van retournering naar onze klantenservice info@horeca-brigida.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op (normaliter binnen 24 uur). Ook is het van belang dat er een kopie factuur meegezonden wordt in de verpakking, zodat wij zien van wie de retournering afkomstig is.

Voorwaarden voor retourneren:

 • U heeft uiterlijk 14 dagen bedenktijd als particulier om een product te retourneren.
 • Het ongebruikte onbeschadigde artikel is compleet in onbeschadigde originele verpakking.
 • Het product moet zo goed mogelijk in de originele verpakking en met voldoende beschermende materialen worden verpakt voordat het verzonden wordt.
 • Voordat een product geretourneerd wordt, dient u altijd contact op te nemen met HGB.
 • De retourkosten zijn voor rekening van de klant.
 • Wij behouden het recht voor om het retour te nemen van producten te weigeren als niet aan de hierboven gestelde eisen is voldaan.

 

Retourneren van producten voor zakelijke klanten:

Producten die niet naar wens zijn, mankementen vertonen of niet aan de eisen voldoen kunnen worden geretourneerd. Voor een snelle en correcte afhandeling, dient u uw retour aan te melden. U kunt dit doen door een e-mail te sturen met de reden van retournering naar info@horeca-brigida.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op (normaliter binnen 24 uur). Ook is het van belang dat er een kopie factuur meegezonden wordt in de verpakking, zodat wij zien van wie de retournering afkomstig is.

Voorwaarden voor retourneren:

 • Voor het retourneren van producten wordt 20% van het totale aankoopbedrag in rekening gebracht.
 • Het ongebruikte onbeschadigde artikel is compleet in onbeschadigde originele verpakking.
 • Het product moet zo goed mogelijk in de originele verpakking en met voldoende beschermende materialen worden verpakt voordat het verzonden wordt.
 • Voordat een product geretourneerd wordt, dient u altijd contact op te nemen met HGB.
 • De retourkosten zijn voor rekening van de klant.
 • Wij behouden het recht voor om het retour te nemen van producten te weigeren als niet aan de hierboven gestelde eisen is voldaan.

TOP